Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin Regulamin zakupów w sklepie internetowym GRANDPACK.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE • Właścicielem sklepu jest GRANDPACK JAKUB BURCZYŃSKI, Ul.Bogusławskiego 14/29, 01-923 Warszawa • Tel.609626423 • e-mail: kubagrandpack@gmail.com • NIP 118-225-49-93 REGON 524228677 , zwany dalej „www.grandpack.pl”, „Sprzedającym” lub„Sklepem Internetowym”. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.grandpack.pl jest indywidualny przedsiębiorca,osoba prawna będąca przedsiębiorcą,jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym". • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. • Zamówienia poprzez stronę internetową www.grandpack.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (wyłączając sytuacje, w których serwis jest niedostępny z przyczyn od nas niezależnych). • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sklepu Internetowego. • Otrzymywanie przez Kupującego od Sklepu Internetowego innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.grandpack.pl. Wiadomości będą wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości. • II. ZASADY ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM 1. Składanie zamówienia: • Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w sklepie internetowym lub wypełnić formularz zamówienia bez rejestracji. • Dostęp do konta zarejestrowanego w sklepie internetowym chroni login oraz hasło wskazane przez kupującego. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do przeglądania swoich poprzednich zamówień, wyświetlania zamawianych wcześniej produktów oraz używania opcji „przywróć koszyk”, która pozwala powielić poprzednie zamówienie. • Podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznacza, że Kupujący potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikacji. • Ceny zamieszczone na stronie internetowej obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym. • W przypadku, braku lub niedostatecznej ilości produktu na magazynie, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości wymiany produktu na inny lub częściowej realizacji zamówienia. • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia. • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji lub gdy będzie to związane z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także, gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia. • 3. Formy płatności • Przelew tradycyjny: Dane do płatności: GRANDPACK JAKUB BURCZYŃSKI Nr rachunku: 19116022020000000556065863 W tytule proszę podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. • System płatności internetowych ( Dotpay, Blik, Karta kredytowa) • Płatność przy odbiorze ( za pobraniem ) • 4. Dostawa towaru • Dostawa za pośrednictwem firmy GRANDPACK JAKUB BURCZYŃSKI • Odbiór osobisty w siedzibie firmy, mieszczącej się przy ul. Adama Asnyka 29,05-092 Dziekanów Leśny - Odbiór osobisty - 0, 00 PLN • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej • Do przesyłki dołączony zostanie dokument sprzedaży (Faktura VAT lub paragon fiskalny, zgodnie z wyborem klienta). W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. W przypadku braku lub niezgodności otrzymanego towaru z fakturą/paragonem należy spisać protokół oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia niezgodności. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki już po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji" na usługę transportu. 5. Prawo do odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od otrzymania towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=780 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy), w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności będzie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że ustalono inaczej. Klient ponosi koszty odesłania do towaru, z którego rezygnuje. 6. Gwarancja i rękojmia Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami). 7. Zwroty i reklamacje • Zwrotowi podlegają wyłącznie nieużywane towary w nienaruszonych opakowaniach. Jeśli do przesyłki dołączony był paragon fiskalny, należy odesłać go wraz z towarem, gdyż tylko na jego podstawie możemy dokonać korekty paragonu a co za tym idzie zwrotu zapłaty. Natomiast, jeśli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, po otrzymaniu zwrotu towaru, Sprzedający wystawia fakturę korygującą. Zwrot zapłaty za oddane towary następuje w terminie do 14 dni od momentu, w którym Sprzedający otrzyma zwrócony towar oraz dane do wpłaty od Kupującego. • Reklamacji podlegają towary posiadające wadę fabryczną powstałą na etapie produkcji lub produkty niespełniające warunków deklarowanych przez producenta. Aby rozpatrzyć reklamację Sprzedający musi skontaktować się z producentem wadliwego towaru i to od producenta zależy ostateczna decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można zgłosić u Sprzedającego za pośrednictwem formularza reklamacyjnego w formie pisemnej, zawierającego poniższe dane: - Dane Kupującego i Sprzedającego - Przedmiot reklamacji i jego ilość - Powód reklamacji - Nr zamówienia i numer dokumentu sprzedażowego ( faktury, paragonu ) - Data zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do pośrednictwa w procesie reklamacji i bieżącego informowania Kupującego o jego wynikach. III. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 1. Kupujący ma prawo do dokonywania zakupów spośród całego asortymentu sklepu internetowego. 2. Kupujący odpowiada za poufność swoich danych dostępowych do interfejsu aplikacji. 3. Kupujący ma prawo do zmiany swoich danych dostępowych. 4. Kupujący ma prawo do telefonicznej bądź mailowej konsultacji z pracownikami firmy Paken na temat oferowanego asortymentu w godzinach otwarcia firmy. 5. Kupujący ma obowiązek wskazać przy zamówieniu dogodny sposób płatności (za pobraniem, przelew online za pośrednictwem platformy Dotpay, oraz przelew zwykły jako przedpłata na konto) oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (faktura Vat lub paragon fiskalny). IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. 2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku wysyłki za pobraniem) lub w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie (przelew zwykły). Wyjątek stanowią komplikacje niewynikające z winy Sprzedającego. 3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Sprzedający skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Kupującym i poinformuje o ewentualnym okresie oczekiwania bądź wskaże możliwy zamiennik lub anuluje zamówienie. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Uprzejmie informujemy, że dalej: Firma) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest GRANDPACK JAKUB BURCZYŃSKI ,Ul.Bogusławskiego 14/29,Warszawa 01-923 NIP 118-225-49-93 REGON 524228677 2) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy lub planujemy zawrzeć. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 3) Odbiorcami danych osobowych będą: – nasi pracownicy upoważnieni przez Firmę; – firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług; – inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki; 4) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 5) Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, – statystycznych i archiwizacyjnych, 6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a). 7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy handlowej; VI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH, REKLAMACJE NA DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO Firma GRANDPACK JAKUB BURCZYŃSKI udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030): • Udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego. • Zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. • Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do: • Nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści, • Niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz GRANDPACK. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: kubagrandpack@gmail.com Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku: • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji, – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. • Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu. • Brak akceptacji zmian Regulaminu będzie skutkował natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych. • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących i pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach, na których zostały zawarte. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 27.03.2022 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 27.03.2022 r. Z poważaniem Administracja sklepu •• •